FUNCIONARIOS/AS| ASALARIADOS/AS PÚBLICOS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA: (40%)

By | 1 julio, 2014

a. Beneficiarios/as:

Os/As colexiados/as que exerzan como Arquitectos funcionarios ou persoal laboral fixo con dedicación exclusiva ao servizo das Administracións Públicas, Entes e Empresas Públicas, sempre que o xustifiquen aportando a correspondente documentación acreditativa.

b. Documentación requirida:

  • Certificación administrativa, expedida por quen corresponda na entidade na que o colexiado/a solicitante desempregue as súas funcións, acreditando a condición de funcionario/a ou empregado/a público e que se atopa en réxime de dedicación exclusiva e, por tanto, incompatible co exercicio libre da profesión de Arquitecto.
  • Declaración expresa manifestando cumprir os requisitos para disfrutar a bonificación correspondente, comprometéndose a notificar calquera modificación nas circunstancias que orixinan a aplicación da presente bonificación ao Colexio . Modelo dispoñible no seguinte ENLACE.