Category Archives: Bonificaciones

PRIMEIRO ANO DE COLEXIACIÓN: (40%)

a. Beneficiarios/as: Licenciados/as en arquitectura, con título español ou estranxeiro, que non estiveran colexiados con anterioridade en ningún Colexio de Arquitectos de España, e que soliciten e obteñan a colexiación no COAG. b. Requisitos: Aportar a documentación requirida para a súa colexiación Obter a alta colexial mediante acordo da Xunta de Goberno, a Comisión Executiva ou mediante […]

FUNCIONARIOS/AS| ASALARIADOS/AS PÚBLICOS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA: (40%)

a. Beneficiarios/as: Os/As colexiados/as que exerzan como Arquitectos funcionarios ou persoal laboral fixo con dedicación exclusiva ao servizo das Administracións Públicas, Entes e Empresas Públicas, sempre que o xustifiquen aportando a correspondente documentación acreditativa. b. Documentación requirida: Certificación administrativa, expedida por quen corresponda na entidade na que o colexiado/a solicitante desempregue as súas funcións, acreditando a condición de funcionario/a ou […]

SEN ACTIVIDADE PROFESIONAL (DESEMPREGADOS E XUBILADOS): (40%)

SEN ACTIVIDADE PROFESIONAL (DESEMPREGADOS E XUBILADOS): (40%) Desempregados/as. Beneficiarios/as: Os/As colexiados/as que se atopen en situación de desemprego, que non exerzan a profesión por conta propia ou allea e que presenten a correspondente documentación acreditativa. Documentación Acreditativa: Certificado de demandante de emprego do Servizo Galego de Colocación, do INEM ou servizo público similar. Declaración expresa manifestando cumprir […]

NORMAS COMÚNS A TODAS AS BONIFICACIÓNS:

A solicitude de aplicación de calquera bonificación suporá unha aceptación expresa dos requisitos establecidos polo Colexio, implicando un compromiso de comunicar calquera modificación nas circunstancias que fundamentan o dereito a aplicala. Non se aplicarán con carácter retroactivo, senón que se aplicarán desde a data de acreditación da situación que de lugar á bonificación correspondente. Suporán […]

Bonificación de la cuota por la situación profesional

La cuota de colegiación es única y común a todos los arquitectos ejercientes, si bien, en función de la situación actual de la actividad profesional de cada arquitecto, se puede aplicar una bonificación del 40% del importe de la cuota en los siguientes  casos: ­    Primer año de colegiación: ­    Residentes en el extranjero: ­    […]